При поръчка на стойност над 60 лв, доставката е БЕЗПЛАТНА! При поръчка на стойност над 60 лв, доставката е БЕЗПЛАТНА! При поръчка на стойност над 60 лв, доставката е БЕЗПЛАТНА! При поръчка на стойност над 60 лв, доставката е БЕЗПЛАТНА! При поръчка на стойност над 60 лв, доставката е БЕЗПЛАТНА!

 

Любопитно

 

 

Уважаеми партньори,

Във връзка с влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на ЕС) Ви информираме, че сме направили всичко необходимо, за да работим с Вас нормално и успешно в бъдеще, в съответствие с новите изисквания. Прилагаме нашата Политика за защита на личните данни.  Моля да се запознаете с нея.

С уважение,

От екипа на МАКС ПЛЮС КОЛЕКШЪН ООД

 

 

Политика на МАКС ПЛЮС КОЛЕКШЪН ООД за защита на личните данни

Принципи, цели, обхват на обработката на лични данни

1.Макс плюс колекшън ООД, ЕИК 130473597, гр. София 1612, ул. „Хайдушко изворче“13 max-am@spnet.net, тел. 02/9361515, (наричано по-нататък Макс плюс колекшън ООД), обработва в качеството си на администратор всички лични данни съгласно приложимото законодателство, а именно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на ЕС), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите нормативни актове. Личните данни, обработвани от Макс плюс колекшън ООД, не се използват незаконно, нито пък стават притежание на която и да е неупълномощена трета страна.

2.Макс плюс колекшън ООД обработва лични данни на своите служители, контрагенти (когато са физически лица) и на лицата, представляващи контрагентите (когато са юридически лица). Целите на обработката на тези лични данни са осъществяване на търговската дейност на Макс плюс колекшън ООД и изпълнение на задълженията му съгласно данъчното, трудовото, осигурителното и всяко друго действащо в Република България законодателство.

3.Макс плюс колекшънООД обработва основни лични данни за идентифициране и контакт (име, псевдоним, ЕГН, адрес, електронна поща, телефонен номер и др.).Макс плюс колекшън  ООД не обработва чувствителни лични данни като данни за здравословно състояние, расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни убеждения, нито пък данни за местоположение, трафик и съдържание на комуникация на субектите на лични данни. Макс плюс колекшън ООД обработва само личните данни, необходими за целта на работа със съответния субект.

4.Макс плюс колекшън ООД предоставя лични данни на трети страни само във връзка с посочените по-горе цели на обработване, като правилното, надеждно и законосъобразно използване на данните от третата страна се гарантира чрез договор, където това е приложимо. Макс плюс колекшън  ООД не предоставя за обработка на трети страни лични данни с цел маркетинг и реклама.

Основания, правила и срокове за обработката на личните данни

1. Макс плюс колекшън   ООД обработва лични данни когато е налице изрично съгласие на субекта на данните, когато личните данни са необходими за изпълнение на законово задължение от страна на Макс плюс колекшън  ООД, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор между него и субекта на данни или за действия по искане на субекта на данни преди сключването на такъв договор, както и когато е налице и е приложимо друго законово основание за обработване на лични данни.

2. Макс плюс колекшън  ООД съхранява лични данни на хартия и в електронна форма, като поддържа различни софтуерни приложения за обработване на документооборота. Макс плюс колекшън ООД осигурява съхраняването и обработването на личните данни в защитена среда. Достъп до личните данни на субектите е предоставен само на служителите на Макс плюс колекшън  ООД, които имат нужда от такъв за постигане на целите на обработването им или за които има законово изискване. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3 Макс плюс колекшън  ООД съхранява личните данни на субектите в срокове съобразно законовите изисквания приложими към дейността му. Когато не са налице такива изисквания, Макс плюс колекшънООД съхранява личните данни в срок не по-дълъг от 12 месеца от приключване на дейностите, за целите на които са обработвани данните.

4. Макс плюс колекшън ООД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на субектите срещу неправомерен достъп или незаконосъобразното им използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.  Макс плюс колекшън  ООД прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.

5.В случай на нарушение на сигурността на личните данни Макс плюс колекшън   ООД уведомява за това надзорния орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – в срок не по-късно от 72 часа след като е установил за нарушението, като подава нужната информация. Ако съществува вероятност нарушението да породи висок риск за правата

исвободите на субектите на данни, то Макс плюс колекшън  ООД информира и тях по надлежния ред.

Права на субектите във връзка със защитата на лични данни

При условията на закона, правата на субектите във връзка със защитата на личните им данни са следните:

1. Право на достъп

Субектът има право да получи потвърждение от Макс плюс колекшън   ООД  дали личните му данни се обработват от него. Това включва правото на достъп до личните данни,

правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на субекта да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни.

2. Право на коригиране

Субектът има право да коригира или да поиска от   Макс плюс колекшън ООД   да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Субектът има право да поиска от Макс плюс колекшън   ООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долуоснования:

(а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(б) субектът възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;

(в) личните данни на субекта са били обработвани незаконосъобразно;

(г) личните данни на субекта трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.

Макс плюс колекшън  ООД може да откаже да изтрие личните данни на субекта, ако обработването им е необходимо:

(а) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(б) за спазване на правно задължение, което изисква обработването, или за изпълнението на задача от обществен интерес;

(в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели;

(г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Право на ограничаване на обработването

Субектът има право да изисква от Макс плюс колекшън  ООД  да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

(а)когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от субекта

иобработвани от Макс плюс колекшън  ООД  (ограничението е за определен срок, който позволява на  Макс плюс колекшън  ООД  да провери точността на личните данни);

(б) когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(в) когато  не Макс плюс колекшън  ООД  се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; Макс плюс колекшън  ООД 

(г) когато субектът е възразил срещу обработването и очаква  да провери дали законните основания на  за обработването на личните данни имат Макс плюс колекшън  ООД  преимущество пред интересите на субекта.

Когато обработването на лични данни на субекта е ограничено от , Макс плюс колекшън  ООД  то ще информира за това субекта предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

5. Право на възражение

По принцип субектът има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.

Субектът може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите лични данни, което се извършва от  Макс плюс колекшън  ООД  за целите на неговите законни интереси.

В случай, че възражението е основателно,  Макс плюс колекшън  ООД  ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия субект, освен ако Макс плюс колекшън ООД  покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта.

6. Право на преносимост на данните

Това право включва следните възможности:

(а) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

(б) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

Предвид правното основание на което Макс плюс колекшън  ООД  обработва личните данни, приложението на това право спрямо субекта е ограничено.

7. Право на жалба

Субектът има право  Макс плюс колекшън  ООД  да подаде жалба относно обработването на личните му данни от  до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е компетентният държавен орган.

Субектът може да пристъпи към упражняване на правата си чрез писмено съобщение до  Макс плюс колекшън  ООД . Субектът може по всяко време да възрази срещу обработването от  Макс плюс колекшън   ООД  на лични данни, отнасящи се до него, като това става в писмена форма.

Политиката на Макс плюс колекшън  ООД  за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018г. В случай на промяна в който и да е от нейните аспекти Макс плюс колекшън  ООД  ще я актуализира своевременно, като предоставя достъп до нея на субектите на лични данни и на всички други заинтересовани лица.

  
Течност за размразяване на стъкла и автоключалки-
Течност за размразяване на стъкла и автоключалки
Още...
Какви устройства използвате най-често при пазаруване в maxtradebg.eu
   Мобилно устойство/таблет/
   Мобилен телефон
   Работен плот